Knižnica > HLAVNÉ MENU > Služby > Práve zobrazený článok [č. 76 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Služby a poplatky


Pridané: 18.09.2017
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
 
Knižnica je k dispozícii obyvateľom mesta a okresu Rimavská Sobota ako aj spádovej oblasti okresu Revúca.

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok KMH 2017

Interná smernica na vykonávanie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciámVýpožičný čas:

 • Pondelok 8.00 - 17.00 hod.
 • Utorok 8.00 - 17.00 hod.
 • Streda 8.00 - 17.00 hod.
 • Štvrtok 8.00 - 13.00 hod.
 • Piatok 8.00 - 17.00 hod.
 • Sobota 8.00 - 12.00 hod.

  V súčasnosti je knižnica štrukturálne prispôsobená potrebám a racionálnym požiadavkám návšetvníkov a užívateľov, ktorí využívajú jej služby. Jej členom sa môže stať každý občan, ktorý sa riadne zaeviduje za čitateľa, splní potrebné administratívne úkony k tomu potrebné, a rešpektuje platný výpožičný poriadok.
  Môže využívať všetky štandardné i špeciálne služby:

  1. Výpožičné služby:

  • absenčné vypožičiavanie dokumentov mimo knižnice
  • prezenčné štúdium dokumentov v priestoroch knižnice
  • rezervovanie dokumentov
  • prolongácia vypožičaných dokumentov
  • zabezpečenie dokumentov prostredníctvom

  medziknižničnej výpožičnej služby

  • medzinárodná výpožičná služba

  2. Bibliograficko-informačné a kontultačné služby:

  • spracúvanie a vydávanie bibliografických a iných informačných dokumentov
  • poskytovanie dokumentov a faktografických informácií regionálneho charakteru
  • rešeršné služby – spracúvanie a sprostredkovanie rešerší

  3. Špeciálne služby:

  • vypožičiavanie zvukových dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých
  • sprístupňovanie dokumentov na individuálny posluch
  • sprístupňovanie hier a hračiek
  • využívanie informačných zdrojov cez Internet

  4. Reprografické služby

  • zhotovovanie fotokópií častí dokumentov z fondu knižnice

  Pravidlá výpožičiek

  Výpožičná lehota kníh je 30 dní, ostatné dokumenty podľa ich charakteru bližšie stanovuje výpožičný poriadok knižnice. Používateľ je povinný túto lehotu dodržať a rešpektovať, ako aj chrániť a nepoškodzovať vypožičaný dokument.
  Všetky štandardné výpožičné služby sú bezplatné, ostatné špeciálne sú spoplatnené podľa aktualizovaného sadzobníka a závisia od typu dokumentu a druhu služieb.

  Čo je bezplatné a čo sa spoplatňuje


  a) zapísanie za čitateľa a vydanie čitateľského preukazu

  - dospelí
  4,- €
  - deti
  2,- €
  - jednorázový vstup do knižnice
  1,- €
  - medziknižničná výpožičná služba
  3,- € za dokument
  - rešerš
  5,- € + tlač
  - fotokópie A4 jednostranné
  0,10 €
  - fotokópie A4 obojstranné
  0,20 €
  - fotokópie A3 jednostranné
  0,20 €
  - fotokópie A3 obojstranné
  0,30 €

  b) Upomienky

  - I. upomienka
  1,- €
  - II. upomienka
  2,- €
  - III. upomienka
  3,- €
  - IV. upomienka (riaditeľská)
  4,- €
  - advokátska upomienka
  4,- €

  b) Ďalšie služby

  - Internet
  - tlač dokumentov z internetu
  0,20 € za 1 stranu A4
 • Gimmick.in spol. s r.o.